ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ (1)
ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ (4)
ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ (2)
ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ (5)
铣磨车间
1
抛光车间
ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ (8)
ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ (9)
ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ (10)
ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ (11)
ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ (12)